dissabte, 12 de juliol de 2008

Ports USB en Virtualbox i Hardy Heron

Fa un temps vaig instal·lar el Virtualbox amb la intenció de tenir una còpia de l'XP per tot allò que no pogués fer mitjançant l'Ubuntu (que certament no és gaire).

Una d'aquestes poques coses és l'actualitzacié de la meva reflex digital, una Olympus E-410.

Doncs bé, després de buscar una mica per aquí i una mica per allà i de fer uns quants intents he aconseguit que funcionin els USBs en l'XP virtual. Val a dir que aquesta qüestió està molt més ben resolta en VMWare, almenys per l'experiència que jo en tinc.

Bé, per si alguna vegada algú es troba en aquesta situació, poso aquí els passos que he seguit:

1. Agregar l'usuari o usuaris que faran servir Virtualbox al grup vboxusers.

2. Editar el fitxer mountdevsubfs.sh (sudo gedit /etc/init.d/mountdevsubfs.sh) i cercar una línia comentada que diu Magic to make /proc/bus/usb work. Un cop localitzada, substituir les línies que la segueixen per les següents (bàsicament es tracta de descomentar-les):

mkdir -p /dev/bus/usb/.usbfs
domount usbfs "" /dev/bus/usb/.usbfs -obusmode=0700,devmode=0600,listmode=0644

ln -s .usbfs/devices /dev/bus/usb/devices

mount --rbind /dev/bus/usb /proc/bus/usb


3. Editar el fitxer 40-permissions.rules (sudo gedit /etc/udev/rules.d/40-permissions.rules) i substituir el que hi ha entre les línies LABEL="usb_serial_start" i LABEL="usb_serial_end" pel següent:

LABEL="usb_serial_start"
ATTRS{idVendor}=="0403", ATTRS{idProduct}=="6001", \
,GROUP="vboxusers", MODE="0660", GROUP="dialout"
LABEL="usb_serial_end"

5. Editar el fitxer fstab (sudo gedit /etc/fstab) i afegir, al final, el següent:

#USB virtualbox
usbfs /proc/bus/usb usbfs devgid=125,devmode=666 0 0

Compte: el 125 és el l'id del grup vboxusers que jo tinc assignat, hi heu de posar el vostre. Podeu consultar-lo anant a la gestió dels usuaris (Sistema->Administració->Usuaris i grups) desblocant la pantalla i mostrant-ne les propietats.

4. Reinicieu

Ara, un cop arrancada la màquina virtual haurieu de poder muntar els dispositius USB connectats. Ho podeu fer anant al menú Dispositius->USB i allò us haurien d'aparèixer els dispositius. Seleccionant-los s'haurien de muntar.